Giới Thiệu

Giới Thiệu Chung

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1960 theo quyết định số 150/ QĐUB của UBHC Thành phố Hải Phòng theo hình thức Công ty hợp doanh.

(more…)

Sơ Đồ Tổ Chức

Hiện nay cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng gồm

(more…)

Sơ Đồ Website

SƠ ĐỒ WEBSITE

(more…)