Local News

HỦY BỎ ỦY QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về hủy bỏ ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Lê Viết Sắc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông […]

THÔNG BÁO NGHỈ CHẾ ĐỘ ÔNG LÊ VIẾT SĂC

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội. Nay Ông Lê Viết Sắc, Trưởng phòng Tổng Hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Chi tiết xem tại đây: QĐ nghỉ chế độ

HỘI DIỄN TIẾNG HÁT HABECO

Từ ngày 27 đến 29-10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ, Tổng Công ty Cổ phẩn Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ VII năm 2017. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII […]

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013 – 2017. Danh sách đề cử, ứng cử là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và bà Phạm Thu Thủy.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Nghị quyết thông những vấn đề quan trọng như chỉ tiêu kế hoạch và kế hoạch tài chính của năm 2014.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM

Bản công bố thông tin trên sàn giao dịch UPCOM của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM    

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: Điều lệ TC & HĐ CT CP Bia Hà Nội – Hải Phòng. Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng xin thông bảo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:   

THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN QUẢN TRỊ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng về báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016. Chi tiết xem tại đây: Giải-trình-báo-cáo-TC-2016