Tin Nội Bộ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Nghị quyết thông những vấn đề quan trọng như chỉ tiêu kế hoạch và kế hoạch tài chính của năm 2014.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM

Bản công bố thông tin trên sàn giao dịch UPCOM của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM    

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: Điều lệ TC & HĐ CT CP Bia Hà Nội – Hải Phòng. Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng xin thông bảo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:   

THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN QUẢN TRỊ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải Phòng về báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016. Chi tiết xem tại đây: Giải-trình-báo-cáo-TC-2016

1 2 3