Tin Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chi tiết:Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ công ty Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo chương trình đại hội […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI ĐẾN CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DANH SÁCH GIỚI THIỆU HĐQT VÀ BKS

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý vị cổ đông Danh sách giới thiệu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023. Chi tiết:DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2018 -2023 DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TẠM CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tạm chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Tỉ lệ chi trả: 4% mệnh giá, tương ứng với 400 đồng/cổ phần (Bao gồm cả thuế thu nhập các nhân). Thời gian chi trả từ […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VĂN BẢN ỨNG CỬ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông mẫu biểu Phiếu ứng cử/đề cử thành viên hội đồng Quản trị: Phiếu ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát: Sơ yếu lí lịch thành viên HĐ QT và Ban kiểm soát. tại Đại hội dồng cổ đông […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí  Công nhân vận hành và sửa chữa thiết bị. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Số 85 đường Lê […]

HỦY BỎ ỦY QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về hủy bỏ ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Lê Viết Sắc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông […]

THÔNG BÁO NGHỈ CHẾ ĐỘ ÔNG LÊ VIẾT SĂC

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội. Nay Ông Lê Viết Sắc, Trưởng phòng Tổng Hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Chi tiết xem tại đây: QĐ nghỉ chế độ

HỘI DIỄN TIẾNG HÁT HABECO

Từ ngày 27 đến 29-10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Phú Thọ, Tổng Công ty Cổ phẩn Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ VII năm 2017. Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII […]

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2013 – 2017. Danh sách đề cử, ứng cử là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung và bà Phạm Thu Thủy.

1 2 3