Tin Nội Bộ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Khoa Phi Hùng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 không là người công bố thông tin của công ty. Thay thế người được ủy quyền thực […]

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán,  kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán An Việt với ý kiến của kiếm toán viên: chấp thuận hoàn toàn. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính năm 2018 sign  

HABREW – SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC DÒNG BIA

Tiếp nối các thương hiệu sản phẩm của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Bia tươi HABREW Keg 1 lít mang đến cho Quý khách sự mới mẻ. hiện đại và tinh tế.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN MEN

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo tuyển dụng vị trí Công nhân men. Yêu cầu cơ bản: tốt nghiệp ngành chế biến thực phẩm, công nghệ lên men trong sản xuất Bia. Nộp hồ sơ tại: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 […]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO

Hội đồng quản trị công ty cổ phẩn bia Hà Nội Hải Phòng thông báo Quý vị cổ đông về việc Bầu Chủ tich Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Chi tiết:BB HỌP HĐQT-2018

Tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông  Báo cáo tài chính và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua, Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 […]

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua. Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại tầng […]

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Báo cáo kết quả tài […]

Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, […]

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Quy chế nội bộ […]

1 2 3