Tin Doanh Nghiệp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.  

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng xin thông bảo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:   

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157 THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty cổ phần […]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2011

Thông báo chi trả cổ tức năm 2011

1 5 6 7 8