Tin Doanh Nghiệp

Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, […]

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Quy chế nội bộ […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chi tiết:Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ công ty Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo chương trình đại hội […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI ĐẾN CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DANH SÁCH GIỚI THIỆU HĐQT VÀ BKS

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý vị cổ đông Danh sách giới thiệu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023. Chi tiết:DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2018 -2023 DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TẠM CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tạm chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Tỉ lệ chi trả: 4% mệnh giá, tương ứng với 400 đồng/cổ phần (Bao gồm cả thuế thu nhập các nhân). Thời gian chi trả từ […]

CÔNG TY CỔ PHẨN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÁC VĂN BẢN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi các Quý vị cổ đông:Giấy xác nhận tham dự, Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến. Chi tiết ăn bản tại đây: Giấy ủy quyền Giấy xác nhận tham dự Phiếu đóng góp ý […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018. Thời gian đăng ký dự họp: 7h30phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018. Khai mạc vào hồi 8h00phút […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí  Công nhân vận hành và sửa chữa thiết bị. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Số 85 đường Lê […]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng và danh sách ban điều hành công ty. Chi tiết xem tại đây:Báo cáo thường niên năm 2017 và danh sách ban điều hành công ty.

1 2 3 4 5 8