Thông Báo Cổ Đông

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: Điều lệ TC & HĐ CT CP Bia Hà Nội – Hải Phòng. Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng xin thông bảo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:   

PHIẾU ĐỀ CỬ ỦY VIÊN HĐQT

Phiếu đề cử ủy viên HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ iii (2013-2017)

Danh sách cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG   DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013-2017)              THỜI GIAN: 07h30 NGÀY 16/04/2013              ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU – SỐ 284 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, […]

PHIẾU ĐỀ CỬ

Phiếu đề cử ủy viên ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ III (2013-2017)

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Phiếu đóng góp ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017)

GIẤY ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017)

1 6 7 8 9