Thông Báo Cổ Đông

THÔNG BÁO NGHỈ CHẾ ĐỘ ÔNG LÊ VIẾT SĂC

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội. Nay Ông Lê Viết Sắc, Trưởng phòng Tổng Hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Chi tiết xem tại đây: QĐ nghỉ chế độ

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng […]

THÔNG BÁO MỜI HỌP, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2017. Địa điểm : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng số 16 đường Lạch Tray, phường […]

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Chi tiết xem tại đây: Dự thảo Nghị quyết ĐH 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo danh sách cổ đông nhà nước năm 2017. chi tiết xem tại đây: DS Cổ đông lớn CK 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2017

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo các văn bản Tờ trình liên quan đến công tác lựa chọn kiểm toán, thù lao và phân phối lợi nhuận cho năm 2017 Chi tiết xem tại đây: Tờ trình lựa chọn CT Kiểm toán Tờ […]

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2016 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017. Chi tiết xem tại đây: BC kết quả Tài chính 2016

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BÁO CÁO GIÁM ĐỐC, BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Hội đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017, trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017. chi tiết các báo cáo xem tại đây:  BC Hội đồng quản trị BC GIÁM ĐỐC BC […]

Công bố thông tin về Ông Phạm Quốc Khánh

Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng công bố thông tin về Ông Phạm Quốc Khánh. Chi tiết xem tại đây: Công bố thông tin Phạm Quốc Khánh – PGĐ

Công bố thông tin về Bà Nguyễn Hương Giang

Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng công bố thông tin về Bà Nguyễn Hương Giang. Chi tiết xem tại đây: QD bổ nhiệm Nguyễn Hương GiangNQ HDQT về Bà Nguyễn Hương Giang

1 2 3 4 5 6 9