Thông Báo Cổ Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018. Thời gian đăng ký dự họp: 7h30phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018. Khai mạc vào hồi 8h00phút […]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng và danh sách ban điều hành công ty. Chi tiết xem tại đây:Báo cáo thường niên năm 2017 và danh sách ban điều hành công ty.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng 26/4/2018 và dự kiến thanh toán 9/5/2018. Chi tiết xem tại đây: […]

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần […]

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP bia Hà Nội Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính Công ty CP […]

HỦY BỎ ỦY QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về hủy bỏ ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Lê Viết Sắc, nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.Thay thế người được ủy quyền thực hiện công bố thông […]

THÔNG BÁO NGHỈ CHẾ ĐỘ ÔNG LÊ VIẾT SĂC

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội. Nay Ông Lê Viết Sắc, Trưởng phòng Tổng Hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Chi tiết xem tại đây: QĐ nghỉ chế độ

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2017 tại trụ sở công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hội đồng Quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng […]

THÔNG BÁO MỜI HỌP, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2017. Địa điểm : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng số 16 đường Lạch Tray, phường […]

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng trân trọng thông báo Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Chi tiết xem tại đây: Dự thảo Nghị quyết ĐH 2017

1 2 3 4 5 9