Thông Báo Cổ Đông

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua. Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại tầng […]

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Báo cáo kết quả tài […]

Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, […]

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Quy chế nội bộ […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chi tiết:Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ công ty Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo chương trình đại hội […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI ĐẾN CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DANH SÁCH GIỚI THIỆU HĐQT VÀ BKS

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý vị cổ đông Danh sách giới thiệu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023. Chi tiết:DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2018 -2023 DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TẠM CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tạm chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Tỉ lệ chi trả: 4% mệnh giá, tương ứng với 400 đồng/cổ phần (Bao gồm cả thuế thu nhập các nhân). Thời gian chi trả từ […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VĂN BẢN ỨNG CỬ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông mẫu biểu Phiếu ứng cử/đề cử thành viên hội đồng Quản trị: Phiếu ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát: Sơ yếu lí lịch thành viên HĐ QT và Ban kiểm soát. tại Đại hội dồng cổ đông […]

CÔNG TY CỔ PHẨN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÁC VĂN BẢN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi các Quý vị cổ đông:Giấy xác nhận tham dự, Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến. Chi tiết ăn bản tại đây: Giấy ủy quyền Giấy xác nhận tham dự Phiếu đóng góp ý […]

1 2 3 4 9