Thông Báo Cổ Đông

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước chốt ngày 31 tháng 12 năm 2018. chi tiết xem tại đây:DS CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC BHP NĂM 2018  

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG NHÂN VẬN CHUYỂN BỐC XẾP

Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí Công nhân bốc xếp vận chuyển tại dây chuyền sản xuất. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Số 85 […]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO

Hội đồng quản trị công ty cổ phẩn bia Hà Nội Hải Phòng thông báo Quý vị cổ đông về việc Bầu Chủ tich Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Chi tiết:BB HỌP HĐQT-2018

Tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông  Báo cáo tài chính và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua, Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 […]

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua. Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 năm 2018 tại tầng […]

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Báo cáo kết quả tài […]

Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo báo cáo Ban kiểm soát, […]

Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo Quy chế nội bộ […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Chi tiết:Dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ công ty Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty

1 2 3 4 9