Thông Báo Cổ Đông

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý cổ đông dự thảo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết:Dự kiến chương trình Đại Hội Cổ Đông 2019 . Dự thảo quy chế làm việc

BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019, CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi cổ đông bộ tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết xem tại đây: Tài liệu đại hội cổ đông 2019.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian từ 7h30, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 5 toàn nhà văn phòng Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, […]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BHP năm 2018 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán,  kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán An Việt với ý kiến của kiếm toán viên: chấp thuận hoàn toàn. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính năm 2018 sign  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước chốt ngày 31 tháng 12 năm 2018. chi tiết xem tại đây:DS CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC BHP NĂM 2018  

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CÔNG NHÂN VẬN CHUYỂN BỐC XẾP

Công ty cổ phần bia Hà Nội- Hải Phòng thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí Công nhân bốc xếp vận chuyển tại dây chuyền sản xuất. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng: Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Số 85 […]

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO

Hội đồng quản trị công ty cổ phẩn bia Hà Nội Hải Phòng thông báo Quý vị cổ đông về việc Bầu Chủ tich Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023. Chi tiết:BB HỌP HĐQT-2018

Tài liệu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông  Báo cáo tài chính và các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ĐH thông qua, Đại hội đã được tổ chức thành công vào ngày 10 tháng 5 […]

1 2 3 9