Tin Cổ Đông

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2013.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đồng thường niên năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Kết thúc đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2013

Chi tiết báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013 xem tại đây: Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

1 4 5 6 7 8 12