Tin Cổ Đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Tất cả các số liệu đã được kiểm toán.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG NĂM 2015

1. Báo cáo tình hinh Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015, số 25/HĐQT/HNHP/2015, ngày 23 tháng 7 năm 2015. 2. Danh sách cổ đông nội bộ Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tinh hình QT 6 tháng 2015 danh sách cổ đông nội bộ và danh sách người có liên quan  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2013.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Báo cáo thường niên công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2012.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (ban hành theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) chi tiết xem tại đây: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN năm 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂN TOÁN

Báo cáo tài chính công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2014 đã được kiểm toán       Chi tiết báo cáo xem tại đây: BC Tài Chính Bia HN-HP (2014) đã kiểm toán

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Báo cáo tài chính tóm tắt 6 tháng đầu năm 2014 (Số liệu đã được kiểm toán).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Chi tiết: DS giao dịch CĐ nội bộ & người có LQ (BC Quản trị 2014) DS thay đổi người có liên quan 6 tháng 2014 Chi tiết:   DS giao dịch CĐ nội bộ & người có LQ (BC Quản trị 2014) DS thay đổi người có liên quan 6 tháng 2014

DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2013.

1 3 4 5 6 7 12