Tin Cổ Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian ngày 10 tháng 5 năm 2018, tại Tầng 5 tòa nhà văn phòng công ty. Số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Gửi Quý vị cổ đông Dự thảo chương trình đại hội […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI ĐẾN CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DANH SÁCH GIỚI THIỆU HĐQT VÀ BKS

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý vị cổ đông Danh sách giới thiệu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2018 – 2023. Chi tiết:DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2018 -2023 DANH SÁCH GIỚI THIỆU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO TẠM CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tạm chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền. Tỉ lệ chi trả: 4% mệnh giá, tương ứng với 400 đồng/cổ phần (Bao gồm cả thuế thu nhập các nhân). Thời gian chi trả từ […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VĂN BẢN ỨNG CỬ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS.

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông mẫu biểu Phiếu ứng cử/đề cử thành viên hội đồng Quản trị: Phiếu ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát: Sơ yếu lí lịch thành viên HĐ QT và Ban kiểm soát. tại Đại hội dồng cổ đông […]

CÔNG TY CỔ PHẨN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG GỬI CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÁC VĂN BẢN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2018

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi các Quý vị cổ đông:Giấy xác nhận tham dự, Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông, Giấy ủy quyền, Phiếu đóng góp ý kiến. Chi tiết ăn bản tại đây: Giấy ủy quyền Giấy xác nhận tham dự Phiếu đóng góp ý […]

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2018. Thời gian đăng ký dự họp: 7h30phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018. Khai mạc vào hồi 8h00phút […]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng và danh sách ban điều hành công ty. Chi tiết xem tại đây:Báo cáo thường niên năm 2017 và danh sách ban điều hành công ty.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng 26/4/2018 và dự kiến thanh toán 9/5/2018. Chi tiết xem tại đây: […]

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần […]

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP bia Hà Nội Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính Công ty CP […]

1 2 3 4 5 12