Tin Cổ Đông

Danh sách cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG   DANH SÁCH CỔ ĐÔNG TRIỆU TẬP DỰ ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 VÀ NHIỆM KỲ III (2013-2017)              THỜI GIAN: 07h30 NGÀY 16/04/2013              ĐỊA ĐIỂM: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU – SỐ 284 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, […]

PHIẾU ĐỀ CỬ

Phiếu đề cử ủy viên ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ III (2013-2017)

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Phiếu đóng góp ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017)

GIẤY ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và nhiệm kỳ III (2013-2017)

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG Địa chỉ: SỐ 16 LẠCH TRAY, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3 847 004       Fax: 031.3 845 157 THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Kính gửi: Quý Cổ đông Hội đồng quản trị Công ty cổ phần […]

1 9 10 11 12