Tin Cổ Đông

TỜ TRÌNH

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ 2013 – 2017

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thư đề cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Đề cử Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 02 tháng 10 năm 1976 tại Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT

Quyết định về việc thay đổi nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ký Quyết định số 24/QĐ.HĐQT-HABECO và Quyết định số 140/HABECO-HĐQT.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thư mời Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội.  

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM

Bản công bố thông tin trên sàn giao dịch UPCOM của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN UPCOM    

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây: Điều lệ TC & HĐ CT CP Bia Hà Nội – Hải Phòng. Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng xin thông bảo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:   

PHIẾU ĐỀ CỬ ỦY VIÊN HĐQT

Phiếu đề cử ủy viên HĐQT Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng nhiệm kỳ iii (2013-2017)

1 8 9 10 11 12