Báo Cáo Thường Niên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Kết thúc đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2013

Chi tiết báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013 xem tại đây: Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2010

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng

Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng

1 2 3 4 5