Báo Cáo Thường Niên

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (Kết thúc đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ I NĂM 2013

Chi tiết báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013 xem tại đây: Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2010

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng

Báo cáo tài chính năm 2009

Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty Cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng báo cáo tình hình tài chính công ty năm 2016 trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017. Chi tiết xem tại đây: BC kết quả Tài chính 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Bao gồm Báo cáo ban Giám đốc. Báo cáo kiểm toán độc lập. Bảng cân đối kế toán … tất cả đã được kiểm […]

1 2 3 4 5