Báo Cáo Thường Niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BHP năm 2018 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán,  kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán An Việt với ý kiến của kiếm toán viên: chấp thuận hoàn toàn. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính năm 2018 sign  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng và danh sách ban điều hành công ty. Chi tiết xem tại đây:Báo cáo thường niên năm 2017 và danh sách ban điều hành công ty.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng. Ngày đăng ký cuối cùng 26/4/2018 và dự kiến thanh toán 9/5/2018. Chi tiết xem tại đây: […]

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần […]

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP bia Hà Nội Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính Công ty CP […]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG CHO NĂM BÁO CÁO 2016 Chi tiết xem tại đây:Báo cáo thường niên 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Báo cáo thường niêm năm 2015 của công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng và Danh sách ban điều hành công ty năn 2015.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Ban giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 của công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng. Tất cả các số liệu đã được kiểm toán.

1 2 3 5