Tin Cổ Đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin với Ông Khoa Phi Hùng, kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019 không là người công bố thông tin của công ty. Thay thế người được ủy quyền thực […]

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi tới Quý vị cổ đông Nghị quyết và Biên bản họp cùng các tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. chi tiết xem tại đây:Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019 NQ ĐHĐCĐ năm 2019 Các tờ trình ĐHCĐ 2019 […]

CÔNG TY CỔ PHÂN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG XIN THÔNG BÁO TỚI CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng xin gửi đến Quý vị cổ đông danh sách những cổ đông không gửi được giấy mời tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Do cổ đông đã thay đổi địa […]

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi tới Quý cổ đông dự thảo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết:Dự kiến chương trình Đại Hội Cổ Đông 2019 . Dự thảo quy chế làm việc

BỘ TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2019, CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng kính gửi cổ đông bộ tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết xem tại đây: Tài liệu đại hội cổ đông 2019.

THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Thời gian từ 7h30, ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 5 toàn nhà văn phòng Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, […]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây:BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BHP năm 2018 DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán,  kiểm toán bới Công ty TNHH kiểm toán An Việt với ý kiến của kiếm toán viên: chấp thuận hoàn toàn. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính năm 2018 sign  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, trân trọng thông báo danh sách cổ đông nhà nước chốt ngày 31 tháng 12 năm 2018. chi tiết xem tại đây:DS CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC BHP NĂM 2018  

1 2 3 12